ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κεφάλαιο Α

ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ

Άρθρο 1: Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα: Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, με έδρα τον Πειραιά.

Άρθρο 2: Σκοπός: Σκοπός του Ομίλου είναι: Η προβολή, προώθηση, σταδιακή και βαθμιαία καθιέρωση και χρήση της ελληνικής γλώσσας σαν κοινώς αποδεκτού, πρακτικού και εφαρμόσιμου γλωσσικού οργάνου, ικανού να εξυπηρετεί τις ανάγκες εκφράσεως και επικοινωνίας των διοικητικών οργάνων και υπηρεσιών, της επιστήμης και της οικονομίας, καθώς και όλων γενικά των πολιτιστικών σχέσεων στο χώρο της πολύγλωσσης Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και σε εύλογο μελλοντικό χρόνο και της διεθνούς κοινότητας.

Άρθρο 3: Η καθιέρωση και χρήση της ελληνικής γλώσσας στον χώρο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και στο μέλλον της διεθνούς κοινότητας, θα πραγματοποιηθεί τηρουμένων όλων των προϋποθέσεων σεβασμού προς τις εθνικές γλώσσες κάθε λαού, τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν αποσκοπεί να υποκαταστήσει ή παραγκωνίσει.

Άρθρο 4: Ο σκοπός και οι επιδιώξεις του Ομίλου είναι αποκλειστικά επιστημονικοί, πολιτιστικοί και κοινωνικοί.

Άρθρο 5: Μέσα και τρόποι για την επίτευξη των σκοπών του Ομίλου είναι:

 • Η συμβολή στην ίδρυση ταυτόσημων Ομίλων από πολίτες κάθε χώρας του Εξωτερικού, καθώς και από ομογενείς που διανέμουν στο εξωτερικό.
 • Η συνδρομή ιδρύσεως Ομίλων σε πόλεις της Ελλάδος.
 • Η συνεργασία με τους Ομίλους του εσωτερικού και του εξωτερικού.
 • Η έκδοση εντύπων πάνω στις επιδιώξεις του Ομίλου.
 • Η χρήση κάθε νόμιμου μέσου ενημέρωσης της Κοινής Γνώμης εσωτερικού – εξωτερικού πάνω στη χρησιμότητα της διεθνοποίησης της ελληνικής.
 • Η οργάνωση επιστημονικών εργασιών και μελετών, με σκοπό την ανάδειξη της ελληνικής σε διεθνείς όργανον επικοινωνίας και εκφράσεως.
 • Η προκήρυξη διαγωνισμών συγγραφής σχετικών εργασιών και η απονομή βραβείων και άλλων διακρίσεων.
 • Η διοργάνωση συνεδρίων και αντιπροσωπειών.
 • Η καλλιέργεια επαφών με τα διοικητικά όργανα των υπερεθνικών και διεθνών οργανισμών, τις κρατικές υπηρεσίες, τα πνευματικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς, τα πολιτιστικά σωματεία και διακεκριμένα άτομα εδώ και στο εξωτερικό, στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
 • Η συγκρότηση επιτροπών μελετών, στατιστικής, προγραμμάτων κλπ.


Κεφάλαιο Β

ΜΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 6: Τα μέλη του Ομίλου διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα.

Άρθρο 7: Τακτικά Μέλη: Τακτικά Μέλη μπορούν να γίνουν ενήλικες, ενδιαφερόμενοι για τους σκοπούς του Ομίλου κατόπιν αιτήσεως τους υπογραφομένης από δύο εν ενεργεία, τακτικά μέλη και με έγκριση του Διοικ. Συμβουλίου του Ομίλου, λαμβανομένης με μυστική ψηφοφορία. Τα τακτικά μέλη αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έξι μήνες μετά την εγγραφή τους και την τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων. Ημέρα εγγραφής θεωρείται η ημέρα αποφάσεως του Δ. Συμβουλίου.

Άρθρο 8: Επίτιμα Μέλη: Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως, με πλειοψηφία των 2/3 των εν απαρτία μελών της, πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στον Όμιλο για την επίτευξη των σκοπών. Μετέχουν όλων των εκδηλώσεων του Ομίλου, δεν καταβάλλουν συνδρομή και δεν ψηφίζουν, ούτε εκλέγονται μέλη των οργάνων Διοικήσεως του Ομίλου.

Άρθρο 9: Δικαιώματα και υποχρεώσεις Τακτικών Μελών: Τα τακτικά μέλη εκλέγουν και εκλέγονται σύμφωνα με όσα προβλέπει το Καταστατικό. Ασκούν τον έλεγχο των πράξεων του Διοικ. Συμβουλίου, μετέχουν των εργασιών των Γεν. Συνελεύσεων, καθώς και των διαφόρων Επιτροπών. Μετέχουν επίσης σ’ όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου, και οφείλουν να συμβάλλουν με τις δυνάμεις τους στην ευόδωση των σκοπών του Ομίλου, και καταβάλλουν κανονικά και έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις προς τον Όμιλο.

Άρθρο 10: Παραίτηση – Διαγραφή Τακτικού Μέλους: Κάθε Τακτικό Μέλος δικαιούται ν’ αποχωρήσει από τον Όμιλο, αφού γνωστοποιήσει την πρόθεσή του και τους λόγους αποχωρήσεως με επιστολή προς το Διοικ. Συμβούλιο του Ομίλου και τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Επίσης διαγράφεται από τον Όμιλο με απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως και κατόπιν εισηγήσεως του Διοικ. Συμβουλίου, εάν: δεν τηρεί τις διατάξεις του Καταστατικού και της περί Σωματείων νομοθεσίας, δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις πέραν από έναν χρόνο, η συμπεριφορά του δεν συμφωνεί ή και βλάπτει τις επιδιώξεις του Ομίλου, ή τέλος απέχει από τις δραστηριότητες του Ομίλου αδικαιολόγητα για ένα περίπου χρόνο.

Η απόφαση διαγραφής λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρισταμένων στη Συνέλευση Μελών. Πρόταση διαγραφής δύναται να κάμουν και έξη τουλάχιστον Τακτικά Μέλη εγγράφως, προς το Δ.Σ. Το προς διαγραφή μέλος, καλείται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Γ.Σ. Σε περίπτωση διαγραφής – αποβολής του ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 88 Α.Κ.

Άρθρο 11: Πόροι: Πόροι του Ομίλου είναι:

 • Εγγραφές και συνδρομές των Μελών, οριζόμενες με απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως.
 • Έκτακτες εισφορές μελών, δωρεές, κληρονομιές, επιχορηγήσεις, έσοδα διαφόρων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του Ομίλου, και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Κεφάλαιο Γ

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Άρθρο 12: Τα όργανα Διοικήσεως του Ομίλου είναι:

Η Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 13: Γενική Συνέλευση: Η Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών είναι το ανώτατο όργανο Διοικήσεως του Ομίλου. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τον Όμιλο, αν δεν έχει προβλεφθεί αλλιώς από το Καταστατικό ή το Νόμο, καθώς και για ζήτημα αρμοδιότητος άλλου οργάνου, εφ’ όσον υποβάλλεται στην κρίση της μετά από πρόταση της πλειοψηφίας του εν λόγω οργάνου, οπότε και αναλαμβάνει την ευθύνη. Επίσης:

Εκλέγει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, εγκρίνει τους απολογισμούς, ισολογισμούς και προϋπολογισμούς, απαλλάσσει ή όχι το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη, και προβαίνει σε τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση του Ομίλου, οπότε για τα δύο τελευταία απαιτείται η παρουσία ½ τουλάχιστον των Τακτικών Μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Τέλος η Γενική Συνέλευση, κατόπιν προτάσεως του Διοικ. Συμβουλίου αποφασίζει για τη συμμετοχή του Ομίλου σε Ενώσεις, Ομοσπονδίες, Συνομοσπονδίες και άλλες παρεμφερείς οργανώσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού και υπό ποίους όρους.

Άρθρο 14: Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι Τακτικές ή Έκτακτες. Συγκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση του Διοικ. Συμβουλίου 15 ημέρες προηγουμένως. Η πρόσκληση για να είναι έγκυρη περιλαμβάνει τόπο, χρόνο και θέματα. Διαπιστουμένης από το Διοικ. Συμβούλιο απαρτίας, αποτελούμενης από το ½ των ταμειακώς εντάξει Μελών, η Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα, οι οποίοι και αναλαμβάνουν την διεύθυνση των εργασιών της. Μη υπαρχούσης απαρτίας η Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και χρόνο και ημερήσια διάταξη, όσα Μέλη και αν παρευρίσκονται, όχι κάτω των είκοσι.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παραγόντων, εκτός αν άλλως ορίζονται στο παρόν Καταστατικό ή το Νόμο, η δε ψηφοφορία επί αρχαιρεσιών και προσωπικών θεμάτων γίνεται πάντοτε μυστικά.

Άρθρο 15: Τακτικές Συνελεύσεις συγκαλούνται κάθε χρόνο και μέσα στον μήνα Φεβρουάριο, για να εγκριθούν τα πεπραγμένα, καθώς και τα προγράμματα δράσεως και να αναδείξουν κάθε δεύτερο χρόνο το νέο Διοικ. Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 16: Έκτακτες Συνελεύσεις συγκαλούνται όταν προκύπτουν θέματα υπερβαίνοντα τις αρμοδιότητες του Διοικ. Συμβουλίου, με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου ή κατόπιν γραπτής αιτήσεως 10 τουλάχιστον Τακτικών Μελών. Και σ’ αυτές τις Συνελεύσεις ισχύουν όσα και για τις Τακτικές.

Άρθρο 17: Διοικητικό Συμβούλιο: Το Διοικητικό Συμβούλιο διευθύνει τη λειτουργία και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Ομίλου. Αποτελείται από επτά μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση, και η θητεία του είναι διετής. Μετά πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος κατά τις αρχαιρεσίες και μέσα σε επτά ημέρες συνέρχονται οι εκλεγέντες Σύμβουλοι και συγκροτούνται σε Σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. Μετά από πρόσκληση του Προέδρου το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Δύναται να συνεδριάσει και εκτάκτως, είτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου, και απόντος υπό του Αντιπροέδρου είτε κατόπιν αιτήσεως τριών μελών του. Θεωρείται εν απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Επί ισοψηφίας η απόφαση αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση, μεγαλύτερης συμμετοχής μελών.

Άρθρο 18: Αρμοδιότητες Διοικ. Συμβουλίου: Το Δ.Σ. εφαρμόζει και πραγματοποιεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, διαχειρίζεται τα έσοδα και ενεργεί τα έξοδα, εποπτεύει όλες τα δραστηριότητες που έχουν αναλάβει τα μέλη του Ομίλου, αναθέτει τη διεξαγωγή διαφόρων εργασιών στα μέλη ή σε ομάδες μελών, συγκαλεί τις Γενικές και τις έκτακτες Συνελεύσεις καθορίζοντας και την ημερήσια τους διάταξη, εκτός αν άλλως ορίζεται, και την λογοδοτεί ενώπιον της Γεν. Συνελεύσεως.

Άρθρο 19: Αρμοδιότητες Προέδρου: Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Όμιλο ενώπιον όλων των αρχών και των οργανισμών. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικ. Συμβουλίου και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Υπογράφει τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής, τα πρακτικά του Δ. Συμβουλίου, και συντονίζει τις δραστηριότητες του Ομίλου και των μελών του.

Άρθρο 20: Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου: Σε περίπτωση απουσίας εύλογου χρόνου, κωλύματος ή παραιτήσεως του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος τον αναπληρώνει και αναλαμβάνει όλες του τις δραστηριότητες.

Άρθρο 21: Αρμοδιότητες Γραμματέως: Ο Γραμματεύς του Ομίλου τηρεί την σφραγίδα, την αλληλογραφία, το αρχείο και τα βιβλία του Ομίλου, συνυπογράφει σε έγγραφα, τηρεί το πρωτόκολλο, και σε περίπτωση απουσίας του αναπληρώνεται από μέλος του Δ. Συμβουλίου και κατόπιν αποφάσεώς του.

Άρθρο 22: Αρμοδιότητες Ταμία: Ο Ταμίας σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ. Συμβουλίου διαχειρίζεται την περιουσία του Ομίλου. Ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές, οι οποίες εισάγονται στο Ταμείο με εντάλματα υπογραφόμενα από τον ίδιο τον Πρόεδρο. Τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία, καταθέτει στο Δ. Συμβούλιο καταστάσεις μηνιαίας ταμειακής κινήσεως, λογοδοτεί όπου απαιτείται και έχει τη γενική μέριμνα πραγματοποίησης των εσόδων και των εξόδων.

Άρθρο: 23: Ελεγκτική Επιτροπή: Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Γεν. Συνέλευση μετά την εκλογή του Δ. Συμβουλίου, έχει δε και αυτή διετή θητεία. Στο τέλος κάθε χρήσεως και προ κάθε Τακτικής Γεν. Συνελεύσεως ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Δ. Συμβουλίου, εξετάζοντας τα διαχειριστικά βιβλία και παραστατικά στοιχεία εσόδων και εξόδων, βεβαιώνεται για τα εις χείρας του Ταμίου και τα λοιπά, και υποβάλλει στην Γεν. Συνέλευση την έκθεση της, μετά την ανάγνωση της οποίας και γίνεται η έγκριση της οικονομικής διαχειρίσεως του απελθόντος έτους και η απαλλαγή ή ο καταλογισμός ευθυνών στο Δ. Συμβούλιο. Προεδρεύεται από το πλειοψηφήσαν μέλος, και εν ισοψηφία από τον μεταξύ τους μεγαλύτερο κατά την ηλικία, ο οποίος και την συγκαλεί, ορίζει τον Γραμματέα, ζητεί τα προς έλεγχο βιβλία και στοιχεία, τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από τη Συνέλευση, ημερομηνία την οποία υποχρεούται να του γνωρίσει εγκαίρως ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου. Κωλυόμενου του Προέδρου της Ελεγκτικής Επιτροπής έργα Προέδρου επιτελεί ο δεύτερος τη τάξει εκ των μελών της.

Κεφάλαιο Δ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 24: Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ. Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής γίνονται στην Τακτική Συνέλευση κάθε δύο χρόνια. Προ του θέματος των αρχαιρεσιών η Γεν, Συνέλευση εκλέγει δι’ ανατάσεως και δύο ψηφολέκτες, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να είναι μέλη των απερχόμενων Δ. Συμβουλίου και Ελεγκτ. Επιτροπής. Έργο των ψηφολεκτών είναι να βοηθήσουν τον Πρόεδρο κατά την ψηφοφορία και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και συνυπογράφουν με αυτούς τα ψηφοδέλτια και το πρακτικό εκλογής.

Υποψήφιοι για το Δ. Συμβούλιο είναι όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη. Για να μη γίνεται όμως διασπορά ψήφων, γίνονται δεκτές από τον Πρόεδρο προτάσεις υποψηφιοτήτων, μέχρι τον διπλό αριθμό των υποψηφίων, δηλαδή μέχρι δεκατέσσερα ονόματα. Τα ονόματα αυτά, με την μέριμνα του Γραμματέως αναγράφονται ευκρινώς σε πίνακα, ο οποίος τοποθετείται σε εμφανές σημείο. Ψηφοδέλτιο με σταυρούς περισσότερους από επτά είναι άκυρο. Τα ψηφοδέλτια είναι όλα όμοια λευκά κομμάτια χαρτιού, φέρουν την σφραγίδα του Ομίλου και δίδονται από τον Πρόεδρο στους ψηφολέκτες, οι οποίοι και τα μοιράζουν στα δικαιούμενα ψήφου μέλη, εφοδιασμένα κατά την υπογραφή τους συμμετοχής στη Γεν. Συνέλευση με σχετικό σημείωμα από τον Ταμία. Για να ψηφιστεί ένα μέλος και να ρίψει την ψήφο του στην κάλπη, πρέπει συγχρόνως να παραδώσει το σημείωμα του Ταμία στον Πρόεδρο της Συνελεύσεως.

Η ψηφοφορία είναι επώνυμη και μυστική. Επιτυχόντες Σύμβουλοι ανακηρύσσονται οι πρώτοι επτά πλειοψηφήσαντες, επί δε τυχόν ισοψηφίας του εβδόμου και των υπολοίπων, γίνεται κλήρωση. Οι αμέσως τρεις επόμενοι είναι αναπληρωματικά μέλη.

Παραιτούμενου ενός Συμβούλου ή απουσιάζοντος από τις συνεδριάσεις επί τριμήνου αδικαιολογήτως, γίνεται αντικατάσταση του από τον πρώτον επιλαχόντα αναπληρωματικό και κατά σειρά μέχρι τριών. Πέραν των τριών γίνεται αναπληρωματική εκλογή σε έκτακτη Γεν. Συνέλευση, σύμφωνα με τα περί αρχαιρεσιών Τακτικής Γεν. Συνελεύσεως, όχι όμως κατά το τελευταίο εξάμηνο της θητείας του Δ. Συμβουλίου, κατά το οποίο θεωρείται εν απαρτία όταν υπάρχουν μέχρι πέντε μέλη.

Μετά την εκλογή του Δ. Συμβουλίου και των αναπληρωματικών, η Γεν. Συνέλευση εκλέγει τρία μέλη για την Ελεγκτικήν Επιτροπή και ένα αναπληρωματικό. Για την εκλογή, αντικατάσταση κλπ ισχύουν κατ’ αναλογία όσα και περί Δ. Συμβουλίου.

Είναι δυνατόν να διατυπωθεί γραπτώς και από είκοσι τουλάχιστον Μέλη Πρόταση μομφής κατά του Δ. Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή συγκαλείται από το Δ. Συμβούλιο Έκτακτη Γεν. Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη λήψη της προτάσεως, κατά την οποίαν εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα περί Τακτικής Γεν. Συνελεύσεως.

Κεφάλαιο Ε

ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 25: Η Γενική Συνέλευση, μετά πρόταση του Δ. Συμβουλίου, συγκροτεί διάφορες Επιτροπές κατά τις ανακύπτουσες ανάγκες, με συγκεκριμένο αντικείμενο λειτουργίας. Οι επιτροπές προεδρεύονται από ένα μέλος τους που ορίζει το Δ. Συμβούλιο. Κάθε Επιτροπή εκλέγει τον Γραμματέα της. Το Δ. Συμβούλιο ασκεί την εποπτεία και τον συντονισμό των Επιτροπών, οι οποίες και λογοδοτούν σ’ αυτό, επί δε τυχόν διαφωνιών μεταξύ Δ. Συμβουλίου και Επιτροπής, αποφαίνεται η Γεν. Συνέλευση.

Άρθρο 26: Υποχρεωτική τήρηση βιβλίων είναι των εξής: Μητρώο Μελών, Πρακτικών Δ. Συμβουλίου, Πρακτικών Ελεγκτικής Επιτροπής, Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων, βιβλίο Περιουσίας του Ομίλου, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, φάκελοι δικαιολογητικών Ταμείου, φάκελοι αλληλογραφίας. Άλλα βιβλία και στοιχεία τηρούνται μετά από απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου.

Άρθρο 27: Για να τροποποιηθεί το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση Έκτακτης Γεν. Συνελεύσεως σε νόμιμη απαρτία του ½ τουλάχιστον, των Τακτικών μελών, και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. Με τους ίδιους όρους αποφασίζεται και η διάλυση του Ομίλου καθώς και η τύχη της Περιουσίας του.

Άρθρο 28: Η σφραγίδα του Ομίλου είναι κυκλική, αναγράφει την επωνυμία του, την έδρα, το έτος ιδρύσεως και φέρει στο κέντρο το σήμα του Ομίλου, σχέδιο κεφαλής του Ομήρου.

Άρθρο 29: Για όσα θέματα δεν προβλέπει το Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι γενικές αποφάσεις της Συνελεύσεως και οι τυχόν τροποποιήσεις του παρόντος.

Άρθρο 30: Το παρόν Καταστατικό συζητήθηκε και εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη του Ομίλου στις 25 Μαΐου 1989 και υπογράφεται. Η ισχύς του αρχίζει από την ημέρα δημοσιεύσεως του στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Πειραιώς.